Chèn danh sách bài viết khác vào giữa nội dung bài viết

 Hỗ trợ lập trình NukeViet

https://mynukeviet.net/tuy-bien-nukeviet/huong-dan-chen-adsense-vao-giua-noi-dung-bai-viet-nukeviet-239.html
Chi mình hỏi
bài này
có thể áp dụng
thay vì chèn quảng cáo
thì chèn các bài viết khác
được hem

Trước hết là tạo hàm để xuất đựoc cái danh sách bài viết ra

1, Mở modules/news/theme.php

Thêm cuối file

function other_detail_theme($related_new_array, $related_array, $topic_array)
{
  global $global_config, $module_info, $lang_module, $module_name, $module_config, $lang_global, $admin_info, $client_info;

  $xtpl = new XTemplate('other_news.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/' . $module_info['template'] . '/modules/' . $module_info['module_theme']);
  $xtpl->assign('LANG', $lang_module);

  if (!empty($related_new_array) or !empty($related_array) or !empty($topic_array)) {
    if (!empty($related_new_array)) {
      foreach ($related_new_array as $key => $related_new_array_i) {
        if ($module_config[$module_name]['showtooltip']) {
          $related_new_array_i['hometext_clean'] = nv_clean60(strip_tags($related_new_array_i['hometext']), $module_config[$module_name]['tooltip_length'], true);
        }

        if ($related_new_array_i['external_link']) {
          $related_new_array_i['target_blank'] = 'target="_blank"';
        }

        $newday = $related_new_array_i['time'] + (86400 * $related_new_array_i['newday']);
        if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
          $xtpl->parse('main.related_new.loop.newday');
        }
        $related_new_array_i['time'] = nv_date('d/m/Y', $related_new_array_i['time']);

        $xtpl->assign('RELATED_NEW', $related_new_array_i);

        if ($module_config[$module_name]['showtooltip']) {
          $xtpl->parse('main.related_new.loop.tooltip');
        }

        $xtpl->parse('main.related_new.loop');
      }
      unset($key);
      $xtpl->parse('main.related_new');
    }

    if (!empty($related_array)) {
      foreach ($related_array as $related_array_i) {
        if ($module_config[$module_name]['showtooltip']) {
          $related_array_i['hometext_clean'] = nv_clean60(strip_tags($related_array_i['hometext']), $module_config[$module_name]['tooltip_length'], true);
        }

        if ($related_array_i['external_link']) {
          $related_array_i['target_blank'] = 'target="_blank"';
        }

        $newday = $related_array_i['time'] + (86400 * $related_array_i['newday']);
        if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
          $xtpl->parse('main.related.loop.newday');
        }
        $related_array_i['time'] = nv_date('d/m/Y', $related_array_i['time']);
        $xtpl->assign('RELATED', $related_array_i);

        if ($module_config[$module_name]['showtooltip']) {
          $xtpl->parse('main.related.loop.tooltip');
        }

        $xtpl->parse('main.related.loop');
      }
      $xtpl->parse('main.related');
    }

    if (!empty($topic_array)) {
      foreach ($topic_array as $key => $topic_array_i) {
        if ($module_config[$module_name]['showtooltip']) {
          $topic_array_i['hometext_clean'] = nv_clean60(strip_tags($topic_array_i['hometext']), $module_config[$module_name]['tooltip_length'], true);
        }

        if ($topic_array_i['external_link']) {
          $topic_array_i['target_blank'] = 'target="_blank"';
        }

        $newday = $topic_array_i['time'] + (86400 * $topic_array_i['newday']);
        if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
          $xtpl->parse('main.topic.loop.newday');
        }
        $topic_array_i['time'] = nv_date('d/m/Y', $topic_array_i['time']);
        $xtpl->assign('TOPIC', $topic_array_i);

        if (!empty($module_config[$module_name]['showtooltip'])) {
          $xtpl->parse('main.topic.loop.tooltip');
        }

        $xtpl->parse('main.topic.loop');
      }
      $xtpl->parse('main.topic');
    }
  }

  $xtpl->parse('main');
  return $xtpl->text('main');
}

2, Tạo file themes/ten-theme/modules/news/other_news.tpl với nội dung

<!-- BEGIN: main -->
<div class="news_column panel panel-default">
  <div class="panel-body other-news">
    <!-- BEGIN: topic -->
    <div class="clearfix">
      <p class="h3">
        <strong>{LANG.topic}</strong>
      </p>
      <div class="clearfix">
        <ul class="related">
          <!-- BEGIN: loop -->
          <li><em class="fa fa-angle-right">&nbsp;</em> <a href="{TOPIC.link}"{TOPIC.target_blank} 
              <!-- BEGIN: tooltip -->data-placement="{TOOLTIP_POSITION}" data-content="{TOPIC.hometext_clean}" data-img="{TOPIC.imghome}" data-rel="tooltip"<!-- END: tooltip --> title="{TOPIC.title}"><h4>{TOPIC.title}</h4></a> <em>({TOPIC.time})</em> <!-- BEGIN: newday --> <span class="icon_new">&nbsp;</span> <!-- END: newday --></li>
          <!-- END: loop -->
        </ul>
      </div>
      <p class="text-right">
        <a title="{TOPIC.topictitle}" href="{TOPIC.topiclink}">{LANG.more}</a>
      </p>
    </div>
    <!-- END: topic -->

    <!-- BEGIN: related_new -->
    <p class="h3">
      <strong>{LANG.related_new}</strong>
    </p>
    <div class="clearfix">
      <ul class="related list-inline">
        <!-- BEGIN: loop -->
        <li><em class="fa fa-angle-right">&nbsp;</em> <a href="{RELATED_NEW.link}"{RELATED_NEW.target_blank} 
            <!-- BEGIN: tooltip -->data-placement="{TOOLTIP_POSITION}" data-content="{RELATED_NEW.hometext_clean}" data-img="{RELATED_NEW.imghome}" data-rel="tooltip"<!-- END: tooltip --> title="{RELATED_NEW.title}"><h4>{RELATED_NEW.title}</h4></a> <em>({RELATED_NEW.time})</em> <!-- BEGIN: newday --> <span class="icon_new">&nbsp;</span> <!-- END: newday --></li>
        <!-- END: loop -->
      </ul>
    </div>
    <!-- END: related_new -->

    <!-- BEGIN: related -->
    <p class="h3">
      <strong>{LANG.related}</strong>
    </p>
    <div class="clearfix">
      <ul class="related list-inline">
        <!-- BEGIN: loop -->
        <li><em class="fa fa-angle-right">&nbsp;</em> <a href="{RELATED.link}"{RELATED.target_blank} 
            <!-- BEGIN: tooltip --> data-placement="{TOOLTIP_POSITION}" data-content="{RELATED.hometext_clean}" data-img="{RELATED.imghome}" data-rel="tooltip"<!-- END: tooltip --> title="{RELATED.title}"><h4>{RELATED.title}</h4></a> <em>({RELATED.time})</em> <!-- BEGIN: newday --> <span class="icon_new">&nbsp;</span> <!-- END: newday --></li>
        <!-- END: loop -->
      </ul>
    </div>
    <!-- END: related -->
  </div>
</div>
<!-- END: main -->

3, Mở modules/news/funcs/detail.php

Tìm

$contents = detail_theme($news_contents, $array_keyword, $related_new_array, $related_array, $topic_array, $content_comment);

Thêm bên trên

$other_news = other_detail_theme($related_new_array, $related_array, $topic_array);

Biến $other_news dùng để xuất danh sách tin khác

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD