Code check domain

 Hỗ trợ lập trình NukeViet

Em viết đoạn code sau để check domain, dùng API của whois.net.vn

<form method="POST">
  <input type="checkbox" name="domain[]" value=".com"/> com<br/>
  <input type="checkbox" name="domain[]" value=".vn"/> vn<br/>
  <input type="checkbox" name="domain[]" value=".com.vn "/> com.vn<br/>
  <input type="checkbox" name="domain[]" value=".net.vn "/> net.vn<br/>
  <input type="checkbox" name="domain[]" value=".net "/> .net<br/>
  <input type="submit" value="Kiểm tra!" />
</form>
<?php

$tenmien = array('tenmien1', 'tenmien2');
if (empty( $_POST['domain'])){
  $domain='';
  $contents=''; 
  $dangky='';
}else {
$domain = $_POST['domain'];

foreach($tenmien as $name)
{
  foreach($domain as $d)
  {
    $check = str_replace(" ","", $name . $d);

    $kq = file_get_contents("http://www.whois.net.vn/whois.php?domain=" . $check);
    $kq = preg_replace('/[^(0|1)]/', '', $kq);

    if($kq == 0)
    {
      $contents .= "ten mien " . $check . " chua duoc dang ky<br />";
      $dangky .="dang ky ngay";
    }elseif($kq == 1)
    {  $dangky .='';
      $contents .= "ten mien " . $check . " da duoc dang ky<br />";
    }
  }
}
}
echo "$contents, $dangky" ;
?>

Không hiểu sao khi check domain vẫn check bình thường nhưng báo lỗi này khi sumit a


Notice: Undefined variable: dangky in E:\xampp\htdocs\checkdomain\checkdomain.php on line 35

Notice: Undefined variable: contents in E:\xampp\htdocs\checkdomain\checkdomain.php on line 36

Rõ ràng 2 biến $dangky và $contents sau khi summit đều có giá trị mà a hix


$dangky .='';
$contents .= "ten mien " . $check . " da duoc dang ky<br />";

Ở đây dùng toán tử .= nên lỗi nhé. Toán tử này dùng khi biến đã được khai báo trước đó.

if (empty( $_POST['domain'])){
  $domain='';
  $contents=''; 
  $dangky='';
}

Trường hợp này biến chỉ được khai báo khi chưa submit, còn khi submit rồi thì không được khai báo, trong khi ở dưới dùng .= nên lỗi cảnh báo.


Dạ vâng em sửa được rồi anh. A cho em hỏi là em muốn lấy các giá trị cách nhau 1 dấu phẩy trong textarea vào mảng array thì làm như thế nào ạ?


Dùng hàm explode


:p em quên hàm tách chuỗi này :D explode(",",$tenmien) em cám ơn a nhiều nhé :D

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC