Lấy biến thứ tự image module shop

 Hỗ trợ lập trình NukeViet

Hi Triển!
chổ file theme.php của module Shop 4.3, function nv_template_detail
có đoạn:
if (!empty($data_content['image'])) {
foreach ($data_content['image'] as $image) {
$xtpl->assign('IMAGE', $image);
$xtpl->parse('main.image.loop');
}
$xtpl->parse('main.image');
}
mình muốn thêm 1 biến i vào đoạn này và để lấy số thứ tự cho image và xuất ra detail.tpl
Triển giúp mình với, thanks


Như thế này bạn nhé, ở giao diện dùng {IMAGE.stt} để hiển thị STT

if (!empty($data_content['image'])) {
  $i = 1;
  foreach ($data_content['image'] as $image) {
    $image['stt'] = $i;
    $xtpl->assign('IMAGE', $image);
    $xtpl->parse('main.image.loop');
    $i++;
  }
  $xtpl->parse('main.image');
}
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD