Thêm lượt xem vào block_tophit của module tin tức News

 Hỗ trợ lập trình NukeViet

Bạn giúp mình nhé


Bạn mở modules/news/blocks/global.block_tophits.php
Tìm

, hometext

Thêm phía sau

, hitstotal

Tìm

, $hometext

Thêm phía sau

, $hitstotal

Tìm

'width' => $blockwidth,

Thêm bên dưới

'hitstotal' => $hitstotal,

Mở themes/ten-theme/modules/news/block_tophits.tpl
Trong khối <!-- BEGIN: newloop --><!-- END: newloop -->
Thêm {blocknews.hitstotal} vào vị trí muốn hiển thị


Mình đã theo nhưng không hiện bạn à


Xin lỗi bạn, đã cập nhật lại HD bạn làm lại nha.


Đã ok mình fix thiếu hàm , $hitstotal thank bạn nhé

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD