Cách sử dụng mục banner trong cấu hình chung

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Làm sao lấy banner đó ra trang chủ? Nhờ bạn giúp


Hi bạn, như sau nhé:
Mở themes/ten-theme/theme.php
Tìm

$xtpl->assign('LANG', $lang_global);

Thêm bên dưới

$xtpl->assign('SITE_BANNER', NV_BASE_SITEURL .  $global_config[‘site_banner’]);

Trong header_extend.tpl bây giờ đã có thể dùng {SITE_BANNER} hiển thị banner


Thank bạn!

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD