Help giới hạn hometext cho new ở phần hiển thị tin 2 cột

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Như tiêu đề xin được hướng dẫn giới hạn hometext cho module new khi hiển thị tin 2 cột. Thank!


@Nguyễn Tất Thắng
Nếu tồn tại themes/ten-theme/modules/news/theme.php thì mở file này, ngược lại mở modules/news/theme.php
Tìm

$array_content_i['hometext'] = nv_clean60(strip_tags($array_content_i['hometext']), 200);

Sửa số 200 ở đó thành số ký tự cần cắt nha anh

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD