How to block.tpl to call the "text" of the block.ini?

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

block.ini
<language>        <en>			<notice_then>then</notice_then>        </en>    </language>
block.tpl
<div class="then-col">				<span id="days"></span><span class="type-then">???</span>			</div>
How to block.tpl to call the "???" of the block.ini?
Thanks
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD