Không hiển thị bài viết đầu block page list

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Trong block page_list của module Page, nếu mình có 3 bài viết mà mình muốn lấy 2 bài sai bỏ bài đầu thì mình sửa code thế nào T?

Bạn có thể tìm

foreach ($list as $l) {
        $l['title_clean60'] = nv_clean60($l['title'], $block_config['title_length']);
        $l['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module . '&' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $l['alias'] . $global_config['rewrite_exturl'];
        $xtpl->assign('ROW', $l);
        $xtpl->parse('main.loop');
      }

Thay bằng

$i = 0;
      foreach ($list as $l) {
        $i++;
        if($i == 1){
          continue;
        }
        $l['title_clean60'] = nv_clean60($l['title'], $block_config['title_length']);
        $l['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module . '&' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $l['alias'] . $global_config['rewrite_exturl'];
        $xtpl->assign('ROW', $l);
        $xtpl->parse('main.loop');
        $i++;
      }

mình chỉ chạy đúng khi i==2.
Nếu khi i==2 mình có thêm 1 biến icon hiện ra cạnh tiêu đề thì làm sao T?


mình chỉ chạy đúng khi i==2.

Đã sửa lại HD bên trên nhé

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD