Nhờ chèn ICON

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet


Em muốn chèn cái icon vào đây thì làm thế nào ạ ?
Em came ơn !


Có một giải pháp thế này, dựa vào alias của chủ đề + unicode của fontawesome để viết lại class nhé.

1. Xác định ID của chủ đề

Mở modules/news/theme.php, trong hàm view_home_cat (nhớ là trong hàm này thôi)

Tìm

$xtpl->assign('NUM_PRO', $data_row['num_pro']);

Thêm bên dưới

$xtpl->assign('CATID', $data_row['catid']);

Truy cập ACP/Sản phẩm/Loại sản phẩm và sửa loại sản phẩm bạn muốn hiển thị icon, bạn sẽ thấy được ID của chủ đề tại thanh địa chỉ.

Ví dụ: URL là /admin/index.php?nv=shops&op=cat&catid=3&parentid=0 thì ID chủ đề là catid=3, số 3, hãy ghi nhớ số này.

2. Cập nhật giao diện

Mở theme/ten-theme/modules/shops/main_procate.tpl

Tìm

<a class="pull-left" href="{LINK_CATALOG}" title="{TITLE_CATALOG}">{TITLE_CATALOG} ({NUM_PRO} {LANG.title_products})</a>

Thay bằng

<a class="pull-left category-icon-{CATID}" href="{LINK_CATALOG}" title="{TITLE_CATALOG}">{TITLE_CATALOG} ({NUM_PRO} {LANG.title_products})</a>

Mở themes/ten-theme/css/shops.css và thêm các lớp định dạng theo cấu trúc sau:

a.category-icon-[id loại sản phẩm]:before{
    content: '\[mã unicode]'; 
}
  • [id loại sản phẩm]: thay bằng số ID của loại sản phẩm ở bước 1.
  • [mã unicode] có thể xem tại http://fontawesome.io/. Vào xem chi tiết một icon, bạn sẽ thấy được mã Unicode này

Thực hiện tương tự cho các ID loại sản phẩm khác.


HD luôn menu và module new đi cưng

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD