Nhờ giúp đỡ admin module Shops

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Cho em hỏi Module shops khi thêm bài mới, mặc định bắt buộc nhập nội dung. muốn bỏ nó thì làm sao ạ.


Mở modules/shops/admin/content.php
Tìm và xóa

    } elseif (trim(strip_tags($rowcontent['bodytext'])) == '') {
        $error = $lang_module['error_bodytext'];
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD