Nhờ giúp đỡ modules News

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Em muốn giới hạn ký tự nội dung mô tả cho module tin tức ở trang chủ, cụ thể là chức năng trong file viewcat_main_right
Vậy cần sửa clear homtext ở đoạn nào và file nào trong php ạ
Em cám ơn!


Mở modules/news/theme.php . Trong hàm viewsubcat_main
Nếu muốn cắt tiêu đề tin chính thì
Tìm

$xtpl->assign('CONTENT', $array_row_i);

Thêm lên trên

$array_row_i['title0'] = nv_clean60($array_row_i['title'], 60);

Nếu muốn cắt tiêu đề tin con bên phải thì tìm

$xtpl->assign('OTHER', $array_row_i);

Thêm lên trên

$array_row_i['title0'] = nv_clean60($array_row_i['title'], 60);

Ở giao diện, chổ nào muốn hiển thị tiêu đề đã được cắt thì dùng {CONTENT.title0}


Dạ em cám ơn ạ, ý em muốn là cắt phần giới thiệu dưới tiêu đề ý ạ.


$array_row_i['hometext'] = nv_clean60($array_row_i['hometext'], 60);

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC