Nhờ giúp đỡ modules News

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Em muốn giới hạn ký tự nội dung mô tả cho module tin tức ở trang chủ, cụ thể là chức năng trong file viewcat_main_right
Vậy cần sửa clear homtext ở đoạn nào và file nào trong php ạ
Em cám ơn!


Mở modules/news/theme.php . Trong hàm viewsubcat_main
Nếu muốn cắt tiêu đề tin chính thì
Tìm

$xtpl->assign('CONTENT', $array_row_i);

Thêm lên trên

$array_row_i['title0'] = nv_clean60($array_row_i['title'], 60);

Nếu muốn cắt tiêu đề tin con bên phải thì tìm

$xtpl->assign('OTHER', $array_row_i);

Thêm lên trên

$array_row_i['title0'] = nv_clean60($array_row_i['title'], 60);

Ở giao diện, chổ nào muốn hiển thị tiêu đề đã được cắt thì dùng {CONTENT.title0}


Dạ em cám ơn ạ, ý em muốn là cắt phần giới thiệu dưới tiêu đề ý ạ.


$array_row_i['hometext'] = nv_clean60($array_row_i['hometext'], 60);

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD