Nhờ giúp đỡ modules download

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Như tiêu đề, nhờ anh cho em hỏi cách Cho hiển thị hình ảnh ở block global.new_files của module download với ạ.
Thank's.............................


Mở modules/download/blocks/global.new_files.php
Tìm

, updatetime

Thêm sau

, fileimage

Tìm

$xtpl->assign('ROW', $row);

Thêm bên trên

if(!empty($row['fileimage']) and file_exists(NV_ROOTDIR . '/' . NV_ASSETS_DIR . $row['fileimage'])){
  $row['fileimage'] = NV_BASE_SITEURL . NV_ASSETS_DIR . $row['fileimage'];
}elseif(!empty($row['fileimage']) and file_exists(NV_ROOTDIR . '/' . NV_UPLOADS_DIR . $row['fileimage'])){
  $row['fileimage'] = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . $row['fileimage'];
}else{
  $row['fileimage'] = '';
}

Thêm bên dưới

if(!empty($row['fileimage'])){
  $xtpl->parse('main.loop.image');
}

Mở themes/ten-theme/modules/download/block_new_files.tpl
Trong khối <!-- BEGIN: loop --> ..........<!-- END: loop -->
Thêm đoạn code này vào vị trí muốn hiển thị ảnh

  <!-- BEGIN: image -->
  <a href="{ROW.link}" title="{ROW.title}"><img src="{ROW.fileimage}" alt="{ROW.title}"></a>
  <!-- END: image -->

Cám ơn Admin nhiều

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD