Thêm chữ "trang trước - trang sau"

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Mình muốn thêm từ " trang trước và Trang sau" vào phân trang như hình thì làm thế nào?


Bạn muốn thêm cho NukeViet phải không?


Đúng rồi Ad. Mình thêm cho Nukeviet


ok, bạn mở includes/functions.php
Tìm (khoảng dòng 1211)

«

Thay bằng

" . $lang_global['pageprev'] . "

Tìm (tất cả)

«

Thay bằng

' . $lang_global['pageprev'] . '

Tìm (tất cả)

»

Thay bằng

' . $lang_global['pagenext'] . '

Không được ad ơi! thêm theo hướng dẫn site die luôn


Xin lỗi bạn, mình cập nhật lại HD rồi bạn làm lại nhé.


Đã cập nhật theo hướng dẫn mới, nhưng vẫn không thành công. Ad xem lại dùm mình với?


NukeViet 4 nha bạn, bạn xem chứ mình test thấy không lỗi gì đâu


Mình đã làm đi làm lại mấy lần mà vẫn không được. Ad vui lòng gửi cho mình cái file functions.php mà ad sửa được không? MÌnh đang dùng bản 4.0.29


Đây là nội dung 2 hàm nv_generate_pagenv_alias_page mình đã sửa, bạn thay lại

/**
 * nv_generate_page()
 *
 * @param string $base_url
 * @param integer $num_items
 * @param integer $per_page
 * @param integer $on_page
 * @param bool $add_prevnext_text
 * @param bool $onclick
 * @param string $js_func_name
 * @param string $containerid
 * @return
 */
function nv_generate_page($base_url, $num_items, $per_page, $on_page, $add_prevnext_text = true, $onclick = false, $js_func_name = 'nv_urldecode_ajax', $containerid = 'generate_page')
{
  global $lang_global;

  // Round up total page
  $total_pages = ceil($num_items / $per_page);

  if ($total_pages < 2) {
    return '';
  }

  if (! is_array($base_url)) {
    $amp = preg_match('/\?/', $base_url) ? '&amp;' : '?';
    $amp .= 'page=';
  } else {
    $amp = $base_url['amp'];
    $base_url = $base_url['link'];
  }

  $page_string = '';

  if ($total_pages > 10) {
    $init_page_max = ($total_pages > 3) ? 3 : $total_pages;

    for ($i = 1; $i <= $init_page_max; ++$i) {
      $href = ($i > 1) ? $base_url . $amp . $i : $base_url;
      $href = ! $onclick ? "href=\"" . $href . "\"" : "href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"" . $js_func_name . "('" . rawurlencode(nv_unhtmlspecialchars($href)) . "','" . $containerid . "')\"";
      $page_string .= '<li' . ($i == $on_page ? ' class="active"' : '') . '><a' . ($i == $on_page ? ' href="#"' : ' ' . $href) . '>' . $i . '</a></li>';
    }

    if ($total_pages > 3) {
      if ($on_page > 1 and $on_page < $total_pages) {
        if ($on_page > 5) {
          $page_string .= '<li class="disabled"><span>...</span></li>';
        }

        $init_page_min = ($on_page > 4) ? $on_page : 5;
        $init_page_max = ($on_page < $total_pages - 4) ? $on_page : $total_pages - 4;

        for ($i = $init_page_min - 1; $i < $init_page_max + 2; ++$i) {
          $href = ($i > 1) ? $base_url . $amp . $i : $base_url;
          $href = ! $onclick ? "href=\"" . $href . "\"" : "href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"" . $js_func_name . "('" . rawurlencode(nv_unhtmlspecialchars($href)) . "','" . $containerid . "')\"";
          $page_string .= '<li' . ($i == $on_page ? ' class="active"' : '') . '><a' . ($i == $on_page ? ' href="#"' : ' ' . $href) . '>' . $i . '</a></li>';
        }

        if ($on_page < $total_pages - 4) {
          $page_string .= '<li class="disabled"><span>...</span></li>';
        }
      } else {
        $page_string .= '<li class="disabled"><span>...</span></li>';
      }

      for ($i = $total_pages - 2; $i < $total_pages + 1; ++$i) {
        $href = ($i > 1) ? $base_url . $amp . $i : $base_url;
        $href = ! $onclick ? "href=\"" . $href . "\"" : "href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"" . $js_func_name . "('" . rawurlencode(nv_unhtmlspecialchars($href)) . "','" . $containerid . "')\"";
        $page_string .= '<li' . ($i == $on_page ? ' class="active"' : '') . '><a' . ($i == $on_page ? ' href="#"' : ' ' . $href) . '>' . $i . '</a></li>';
      }
    }
  } else {
    for ($i = 1; $i < $total_pages + 1; ++$i) {
      $href = ($i > 1) ? $base_url . $amp . $i : $base_url;
      $href = ! $onclick ? "href=\"" . $href . "\"" : "href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"" . $js_func_name . "('" . rawurlencode(nv_unhtmlspecialchars($href)) . "','" . $containerid . "')\"";
      $page_string .= '<li' . ($i == $on_page ? ' class="active"' : '') . '><a' . ($i == $on_page ? ' href="#"' : ' ' . $href) . '>' . $i . '</a></li>';
    }
  }

  if ($add_prevnext_text) {
    if ($on_page > 1) {
      $href = ($on_page > 2) ? $base_url . $amp . ($on_page - 1) : $base_url;
      $href = ! $onclick ? "href=\"" . $href . "\"" : "href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"" . $js_func_name . "('" . rawurlencode(nv_unhtmlspecialchars($href)) . "','" . $containerid . "')\"";
      $page_string = "<li><a " . $href . " title=\"" . $lang_global['pageprev'] . "\">" . $lang_global['pageprev'] . "</a></li>" . $page_string;
    } else {
      $page_string = '<li class="disabled"><a href="#">' . $lang_global['pageprev'] . '</a></li>' . $page_string;
    }

    if ($on_page < $total_pages) {
      $href = ($on_page) ? $base_url . $amp . ($on_page + 1) : $base_url;
      $href = ! $onclick ? "href=\"" . $href . "\"" : "href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"" . $js_func_name . "('" . rawurlencode(nv_unhtmlspecialchars($href)) . "','" . $containerid . "')\"";
      $page_string .= '<li><a ' . $href . ' title="' . $lang_global['pagenext'] . '">' . $lang_global['pagenext'] . '</a></li>';
    } else {
      $page_string .= '<li class="disabled"><a href="#">' . $lang_global['pagenext'] . '</a></li>';
    }
  }

  return '<ul class="pagination">' . $page_string . '</ul>';
}

/**
 *
 * @param mixed $title
 * @param mixed $base_url
 * @param mixed $num_items
 * @param mixed $per_page
 * @param mixed $on_page
 * @param bool $add_prevnext_text
 * @param bool $full_theme
 * @return
 */
function nv_alias_page($title, $base_url, $num_items, $per_page, $on_page, $add_prevnext_text = true, $full_theme = true)
{
  global $lang_global;

  $total_pages = ceil($num_items / $per_page);

  if ($total_pages < 2) {
    return '';
  }

  $title .= ' ' . NV_TITLEBAR_DEFIS . ' ' . $lang_global['page'];
  $page_string = ($on_page == 1) ? '<li class="active"><a href="#">1</a></li>' : '<li><a rel="prev" title="' . $title . ' 1" href="' . $base_url . '">1</a></li>';

  if ($total_pages > 7) {
    if ($on_page < 4) {
      $init_page_max = ($total_pages > 2) ? 2 : $total_pages;
      for ($i = 2; $i <= $init_page_max; ++$i) {
        if ($i == $on_page) {
          $page_string .= '<li class="active"><a href="#">' . $i . '</a></li>';
        } else {
          $rel = ($i > $on_page) ? 'next' : 'prev';
          $page_string .= '<li><a rel="' . $rel . '" title="' . $title . ' ' . $i . '" href="' . $base_url . '/page-' . $i . '">' . $i . '</a></li>';
        }
      }
    }

    if ($on_page > 1 && $on_page < $total_pages) {
      if ($on_page > 3) {
        $page_string .= '<li class="disabled"><span>...</span></li>';
      }

      $init_page_min = ($on_page > 3) ? $on_page : 4;
      $init_page_max = ($on_page < $total_pages - 3) ? $on_page : $total_pages - 3;

      for ($i = $init_page_min - 1; $i < $init_page_max + 2; ++$i) {
        if ($i == $on_page) {
          $page_string .= '<li class="active"><a href="#">' . $i . '</a></li>';
        } else {
          $rel = ($i > $on_page) ? 'next' : 'prev';
          $page_string .= '<li><a rel="' . $rel . '" title="' . $title . ' ' . $i . '" href="' . $base_url . '/page-' . $i . '">' . $i . '</a></li>';
        }
      }

      if ($on_page < $total_pages - 3) {
        $page_string .= '<li class="disabled"><span>...</span></li>';
      }
    } else {
      $page_string .= '<li class="disabled"><span>...</span></li>';
    }

    $init_page_min = ($total_pages - $on_page > 3) ? $total_pages : $total_pages - 1;
    for ($i = $init_page_min; $i <= $total_pages; ++$i) {
      if ($i == $on_page) {
        $page_string .= '<li class="active"><a href="#">' . $i . '</a></li>';
      } else {
        $rel = ($i > $on_page) ? 'next' : 'prev';
        $page_string .= '<li><a rel="' . $rel . '" title="' . $title . ' ' . $i . '" href="' . $base_url . '/page-' . $i . '">' . $i . '</a></li>';
      }
    }
  } else {
    for ($i = 2; $i < $total_pages + 1; ++$i) {
      if ($i == $on_page) {
        $page_string .= '<li class="active"><a href="#">' . $i . '</a><li>';
      } else {
        $rel = ($i > $on_page) ? 'next' : 'prev';
        $page_string .= '<li><a rel="' . $rel . '" title="' . $title . ' ' . $i . '" href="' . $base_url . '/page-' . $i . '">' . $i . '</a></li>';
      }
    }
  }

  if ($add_prevnext_text) {
    if ($on_page > 1) {
      $href = ($on_page > 2) ? $base_url . '/page-' . ($on_page - 1) : $base_url;
      $page_string = '<li><a rel="prev" title="' . $title . ' ' . ($on_page - 1) . '" href="' . $href . '">' . $lang_global['pageprev'] . '</a></li>' . $page_string;
    } else {
      $page_string = '<li class="disabled"><a href="#">' . $lang_global['pageprev'] . '</a></li>' . $page_string;
    }

    if ($on_page < $total_pages) {
      $page_string .= '<li><a rel="next" title="' . $title . ' ' . ($on_page + 1) . '" href="' . $base_url . '/page-' . ($on_page + 1) . '">' . $lang_global['pagenext'] . '</a></li>';
    } else {
      $page_string .= '<li class="disabled"><a href="#">' . $lang_global['pagenext'] . '</a></li>';
    }
  }

  if ($full_theme !== true) {
    return $page_string;
  }

  return '<ul class="pagination">' . $page_string . '</ul>';
}

Big Thanks Ad. Mình đã copy và giải quyết xong


Mình muốn thay background của nó (nút Trang trước, trang sau và 1, 2, 3...) thì sửa ở đâu vậy bạn?


Viewsource nó đi là thấy bạn, css lại cho nó.

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây