Thêm điều kiện cho bài: Hướng dẫn chèn adsense vào giữa nội dung bài viết NukeViet

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet


Hi bạn, nếu bạn muốn thêm điều kiện đó thì đơn giản thế này

Ở đoạn

  for ($i = 0; $i < count($content); $i ++) {
    if ($i == $para_After) {
      $new_content .= '<div class="text-center">';
      $new_content .= $script;
      $new_content .= '</div>';
    }
    $new_content .= $content[$i] . "</p>";
  }

Thay bằng

if($para_After > 5){
  for ($i = 0; $i < count($content); $i ++) {
    if ($i == $para_After) {
      $new_content .= '<div class="text-center">';
      $new_content .= $script;
      $new_content .= '</div>';
    }
    $new_content .= $content[$i] . "</p>";
  }
}

Bạn sửa thêm một chút: Bài nào không thoả điều kiện if ($para_After > 5) thì phần detail không hiển thị.


Không hiển thị là sao bạn


là mất luôn phần detail


Mất đi rồi nó hiển thị kiểu gì

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD