Tìm kiếm URL và tạo liên kết trong nội dung

Thứ sáu - 08/02/2019 06:15
Hàm php tự động tìm các link chưa được liên kết (chưa nằm trong thẻ a, không click được) và chuyển thành link được liên kết (có thể click được)
Chức năng cơ bản của hàm này là tìm tất cả các URL trong văn bản và tự động thêm liên kết (có thể click được) cho các URL đó.

Với hàm này, bạn có thể tự động tạo liên kết cho các URL có hoặc không có tên giao thức, email, twitter.
 
function makeLinks($value, $protocols = array('http', 'mail'), array $attributes = array())
{
  // Link attributes
  $attr = '';
  foreach ($attributes as $key => $val) {
    $attr = ' ' . $key . '="' . htmlentities($val) . '"';
  }

  $links = array();

  // Extract existing links and tags
  $value = preg_replace_callback('~(<a .*?>.*?</a>|<.*?>)~i', function ($match) use (&$links) {
    return '<' . array_push($links, $match[1]) . '>';
  }, $value);

  // Extract text links for each protocol
  foreach ((array) $protocols as $protocol) {
    switch ($protocol) {
      case 'http':
      case 'https':
        $value = preg_replace_callback('~(?:(https?)://([^\s<]+)|(www\.[^\s<]+?\.[^\s<]+))(?<![\.,:])~i', function ($match) use ($protocol, &$links, $attr) {
          if ($match[1]) $protocol = $match[1];
          $link = $match[2] ?: $match[3];
          return '<' . array_push($links, "<a $attr href=\"$protocol://$link\">$link</a>") . '>';
        }, $value);
        break;
      case 'mail':
        $value = preg_replace_callback('~([^\s<]+?@[^\s<]+?\.[^\s<]+)(?<![\.,:])~', function ($match) use (&$links, $attr) {
          return '<' . array_push($links, "<a $attr href=\"mailto:{$match[1]}\">{$match[1]}</a>") . '>';
        }, $value);
        break;
      case 'twitter':
        $value = preg_replace_callback('~(?<!\w)[@#](\w++)~', function ($match) use (&$links, $attr) {
          return '<' . array_push($links, "<a $attr href=\"https://twitter.com/" . ($match[0][0] == '@' ? '' : 'search/%23') . $match[1] . "\">{$match[0]}</a>") . '>';
        }, $value);
        break;
      default:
        $value = preg_replace_callback('~' . preg_quote($protocol, '~') . '://([^\s<]+?)(?<![\.,:])~i', function ($match) use ($protocol, &$links, $attr) {
          return '<' . array_push($links, "<a $attr href=\"$protocol://{$match[1]}\">{$match[1]}</a>") . '>';
        }, $value);
        break;
    }
  }

  // Insert all link
  return preg_replace_callback('/<(\d+)>/', function ($match) use (&$links) {
    return $links[$match[1] - 1];
  }, $value);
}
Tham khảo https://gist.github.com/jasny/2000705
 Từ khóa: php, lập trình php

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD