Module đặt bàn cafe

Giá ứng dụng: 2.000.000đ

Các tính năng chính

 • Khu vực quản trị
  • Quản lý Sản phẩm
   • Thêm sản phẩm
   • Sửa sản phẩm
   • Xóa sản phẩm
   • Tìm kiếm sản phẩm
  • Quản lý Loại sản phẩm
   • Thêm Loại sản phẩm
   • Sửa Loại sản phẩm
   • Xóa Loại sản phẩm
  • Quản lý Nhóm sản phẩm
   • Thêm Nhóm sản phẩm
   • Sửa Nhóm sản phẩm
   • Xóa Nhóm sản phẩm
  • Quản lý Bàn
   • Thêm vị trí bàn
   • Sửa vị trí bàn
   • Xóa vị trí bàn
   • Tìm bàn
  • Quản lý Đặt bàn
   • Thêm đặt bàn
   • Sửa thông tin đặt bàn
   • Xóa đặt bàn
   • Xác nhận thanh toán
  • Cấu hình module
 • Khu vực site
  • Hiển thị danh sách sản phẩm, hiển thị theo Loại sản phẩm
  • Xem chi tiết sản phẩm
  • Hiển thị danh sách bàn
  • Đặt bàn trực tuyến
  • Gửi email thông báo đến nhóm quản trị khi có yêu cầu đặt bàn mới

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD