Cấu hình upload

Thứ ba - 23/08/2016 19:26
Cấu hình upload nukeviet
Giao diện Cấu hình upload
 
 • Kích thước tối đa file tải lên (1): Áp dụng đối với tập tin hình ảnh. Bạn cần quan tâm đến tùy chọn Tự động resize ảnh nếu kích thước lớn hơn kích thước tối đa (2) ở phía sau:
  • Nếu chọn tùy chọn này: Ảnh tải lên nếu có kích thước vượt quá kích thước được thiết lập ở (1), ảnh sẽ được tải lên bình thường nhưng kích thước ảnh sẽ được thay đổi đúng với kích thước được thiết lập ở (1).
  • Nếu không chọn: Ảnh tải lên nếu có kích thước vượt quá kích thước dược thiết lập ở (1), hệ thống sẽ báo lỗi, không cho phép tải lên.
 • Dung lượng tối đa của file tải lên (3): Hệ thống hiển thị các tùy chọn dung lượng từ cao đến thấp. Dung lượng cao nhất được lấy từ cấu hình máy chủ. Trong nhiều trường hợp, dung lượng này quá thấp khiến một số bạn thắc mắc nhưng không hiểu được nguyên nhân. Do đó, để tăng dung lượng lớn nhất ở đây, bạn cần tăng dung lượng upload tối đa của máy chủ.
  • Nếu dùng hosting: Liên hệ với nhà cung cấp nhờ "Tăng dung lượng upload"
  • Nếu bạn quản lý máy chủ (Sever, VPS,....): Thay đổi cấu hình trong tập tin php.ini, thông số upload_max_filesize (Nếu đã quản lý được máy chủ rồi thì phần này mình không hướng dẫn chi tiết thêm).
 • Kiểu kiểm tra file tải lên (4): Mức độ kiểm tra
 • Bắt buộc nhập chú thích cho file khi upload (5): Chú thích ở đây là một đoạn mô tả ngắn về tập tin đó. Nếu là hình ảnh thì được lấy làm thuộc tính alt, nên việc nhập mô tả này khá quan trọng trong việc SEO.
 • Tự xác định mô tả từ tên ảnh (6): Đối với loại file là hình ảnh, nếu ảnh không được nhập mô tả thì hệ thống tự động lấy tên tập tin làm nội dung mô tả.
 • Loại file cho phép (7): Tích chọn các loại file được phép tải lên hệ thống. Có thể xem bảng dưới đây để biết chi tiết loại file:
[text]
txt = text/plain
htm = text/html
html = text/html
css[] = text/css
css[] = text/plain

[images]
png[] = image/png
png[] = image/x-png
gif[] = image/gif
gif[] = image/x-gif
jpg[] = image/jpeg
jpg[] = image/x-jpeg
jpg[] = image/pjpeg
jpg[] = image/x-pjpeg
bmp[] = image/bmp
bmp[] = image/x-bmp
bmp[] = image/x-ms-bmp
tif[] = image/tiff
tiff[] = image/tiff
tiff[] = image/x-tiff
jpe[] = image/jpeg
jpeg[] = image/jpeg
jfif[] = image/jpeg
ico[] = image/x-icon
ico[] = image/vnd.microsoft.icon

[archives]
bz2 = application/x-bzip
gz = application/x-gzip
tar = application/x-tar
zip[] = application/zip
zip[] = application/x-zip
zip[] = application/x-zip-compressed
rar[] = application/x-rar
rar[] = application/x-rar-compressed
rar[] = application/octet-stream
7z = application/x-7z-compressed
iso = application/octet-stream

[audio]
aif = audio/aiff
aiff = audio/aiff
adp = audio/adpcm
au = audio/basic
snd = audio/basic
mid = audio/midi
midi = audio/midi
kar = audio/midi
rmi= audio/midi
mp4a = audio/mp4
mpga = audio/mpeg
mp2 = audio/mpeg
mp2a = audio/mpeg
mp3[] = audio/mp3
mp3[] = audio/mpeg
m2a = audio/mpeg
m3a = audio/mpeg
oga = audio/ogg
ogg = audio/ogg
spx = audio/ogg
eol = audio/vnd.digital-winds
dra = audio/vnd.dra
dts = audio/vnd.dts
dtshd =audio/vnd.dts.hd
lvp = audio/vnd.lucent.voice
pya = audio/vnd.ms-playready.media.pya
aac =audio/x-aac
aifc = audio/x-aiff
m3u = audio/x-mpegurl
wav = audio/wav
wax = audio/x-ms-wax
wma = audio/x-ms-wma

[video]
asf = video/x-ms-asf
asx = video/x-ms-asf
avi = video/avi
mov = video/quicktime
mpg = video/mpeg
mpeg = video/mpeg
wmv = video/x-ms-wmv
wmx = video/x-ms-wmx
3gp = video/3gpp
3g2 = video/3gpp2
h261 = video/h261
h263 = video/h263
h264 = video/h264
jpgv =video/jpeg
jpm = video/jpm
jpgm = video/jpm
mj2 = video/mj2
mjp2 = video/mj2
mp4 = video/mp4
mp4v = video/mp4
mpg4 = video/mp4
mpe = video/mpeg
m1v = video/mpeg
m2v	= video/mpeg
ogv = video/ogg
qt = video/quicktime
fvt = video/vnd.fvt
mxu = video/vnd.mpegurl
pyv = video/vnd.ms-playready.media.pyv
viv = video/vnd.vivo
f4v = video/x-f4v
fli = video/x-fli
flv = video/x-flv
m4v = video/x-m4v
wm = video/x-ms-wm
webm = video/webm

[xml]
xml = text/xml
xsl = text/xsl

[documents]
doc = application/msword
docx[] = application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
docx[] = application/vnd.ms-word.document.12
docm = application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12
dotm = application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12
dotx = application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template
rtf = application/rtf
xls[] = application/excel
xls[] = application/vnd.ms-excel
xlsb = application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12
xlsm = application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12
xlsx = application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
odt = application/vnd.oasis.opendocument.text
odp = application/vnd.oasis.opendocument.presentation
ods = application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
odg = application/vnd.oasis.opendocument.graphics
ppt[] = application/vnd.ms-powerpoint
ppt[] = application/vnd.ms-office 
pps = application/vnd.ms-powerpoint
ppsm = application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12
ppsx = application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow
pptm = application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12
pptx = application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
potm = application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12
potx = application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template
ppam = application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12
xps = application/vnd.ms-xpsdocument

[adobe]
pdf = application/pdf
ai = application/postscript
eps = application/postscript
psd = image/psd

[flash]
swf = application/x-shockwave-flash
flv = video/x-flv
swc = application/x-swc

[real]
ra = audio/vnd.rn-realaudio
ram = audio/x-pn-realaudio
rm = application/vnd.rn-realmedia
rv = video/vnd.rn-realvideo

[application]
exe = application/x-msdownload
pls = audio/scpls
m3u = audio/x-mpegurl
js[] = application/x-javascript
js[] = text/plain
 • Phần mở rộng bị cấm (8): Chọn các phần mở rộng không được phép tải lên hệ thống.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD