Thông tin hệ thống

Để truy cập khu vực này:

  • Đăng nhập quản trị hệ thống
  • Truy cập menu Thông tin từ menu ngang

Nhật ký hệ thống

Nhật ký hệ thống

Trang hiển thị lịch sử thao tác trên hệ thống, chỉ áp dụng cho các đổi tượng là người quản trị.

Tiện ích mở rộng

Tiện ích mở rộng

Tiện ích mở rộng là trang hiển thị các thông tin cấu hình PHP của sever.

Cấu hình site

Cấu hình site

Hiển thị thông tin về các thiết đặt của website đang vận hành, thông tin máy chủ đặt website.

Xem thông tin hệ thống nukeviet

Thông tin về hệ thống

Hiển thị thông tin từ hệ thống, từ các module.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD