Ứng dụng mã nguồn NukeViet

https://mynukeviet.net


Cấu hình tag "title"

NukeViet cho phép cấu hình cấu trúc thẻ tiêu đề (title) ứng với các trang cụ thể. Nguời quản trị có thể tùy biến tag title phù hợp với chiến lược SEO của họ.
Truy cập ACP / Công cụ SEO / Cấu hình tag "title"
 
Cấu hình tag title

Bạn có thể sử dụng các cụm từ (biến) được chấp nhận:

  • pagetitle: Tiêu đề của trang, được xác định bởi biến $page_title
  • funcname: Tên function của trang đang xem, Ví dụ: đang xem một bài viết của Module news thì tên function là detail
  • modulename: Tên module đang xem, Ví dụ: đang xem một bài viết của Module news thì tên module là Tin tức
  • sitename: Tên của site, được cấu hình tại Cấu hình hệ thống / Tên gọi của site

Sử dụng các biến:

Mình xin lấy ví dụ với một trang con (bài viết) thực tế tại Ứng dụng NukeViet để các bạn hiểu rõ hơn về phần này. Bạn có thể xem qua bài viết Hỗ trợ nâng cấp phiên bản NukeViet.
Với cấu hình như hình trên:
pagetitle
Thì thẻ tiêu đề sẽ là
<title>Hỗ trợ nâng cấp phiên bản NukeViet</title>
Với cấu hình
pagetitle - funcname
Thì thẻ tiêu đề sẽ là
<title>Hỗ trợ nâng cấp phiên bản NukeViet - Chi tiết bài viết</title>
Với cấu hình
pagetitle - funcname - modulename
Thì thẻ tiêu đề sẽ là
<title>Hỗ trợ nâng cấp phiên bản NukeViet - Chi tiết bài viết - Tin tức</title>
Với cấu hình
pagetitle - funcname - modulename - sitename
Thì thẻ tiêu đề sẽ là
<title>Hỗ trợ nâng cấp phiên bản NukeViet - Chi tiết bài viết - Tin tức - Ứng dụng NukeViet</title>
Qua các ví dụ này, bạn có thể tùy biến nội dung thẻ tiêu đề theo như mong muốn.