Ứng dụng mã nguồn NukeViet

https://mynukeviet.net


Phân biệt ngôn ngữ giao diện và ngôn ngữ cơ sở dữ liệu

Với những website sử dụng nhiều ngôn ngữ, ngôn ngữ trên site được xác định bằng 2 thành phần: Ngôn ngữ giao diện và ngôn ngữ Cơ sở dữ liệu.

Khái niệm ngôn ngữ giao diện

Là ngôn ngữ được quy định bởi lập trình viên, hiển thị cố định trong tập tin PHP ứng với mỗi loại ngôn ngữ đuợc chọn.

Khái niệm ngôn ngữ cơ sở dữ liệu

Là dữ liệu ứng với mỗi loại ngôn ngữ khác nhau, thường là nội dung của website.

Trong NukeViet, bạn cần phân biệt rõ hai loại ngôn ngữ này, nó hoàn toàn độc lập nhau, có thể dễ dàng cấu hình để nó hiển thị cùng nhau trong các trường hợp lựa chọn ngôn ngữ của người dùng. Đây là một tính năng nổi bật của NukeViet.