Ứng dụng mã nguồn NukeViet

https://mynukeviet.net


Nhật ký hệ thống

Trang hiển thị lịch sử thao tác trên hệ thống, chỉ áp dụng cho các đổi tượng là người quản trị.
nhật ký hệ thống nukeviet

Nhật ký hệ thống tổng hợp các thao tác của người quản trị lên hệ thống, phân ra theo người thực hiện, module thực hiện, ngôn ngữ thực hiện. Thông qua khu vực này, người quản trị tối cao có thể xem qua các nhật ký làm việc của hệ thống.

Có thể tìm hiểu Hàm thêm một bản ghi nhật ký trong lập trình NukeViet