[Module contact] Hướng dẫn bỏ mã captcha trên form liên hệ

Thứ năm - 19/05/2016 22:36
Vì lý do nào đó bạn muốn bỏ đi phần mã chống spam trên form liên hệ. Bài viết này mình hướng dẫn thực hiện điều này.

Mở modules/contact/funcs/main.php

Tìm và xóa (hoặc comment)
  if (!nv_capcha_txt(($global_config['captcha_type'] == 2 ? $nv_Request->get_title('g-recaptcha-response', 'post', '') : $nv_Request->get_title('fcode', 'post', '')))) {
    nv_jsonOutput(array(
      'status' => 'error',
      'input' => ($global_config['captcha_type'] == 2 ? '' : 'fcode'),
      'mess' => ($global_config['captcha_type'] == 2 ? $lang_global['securitycodeincorrect1'] : $lang_global['securitycodeincorrect'])));
  }
Mở modules/contact/theme.php
Tìm và xóa
  if ($global_config['captcha_type'] == 2) {
    $xtpl->assign('RECAPTCHA_ELEMENT', 'recaptcha' . nv_genpass(8));
    $xtpl->assign('N_CAPTCHA', $lang_global['securitycode1']);
    $xtpl->parse('main.recaptcha');
  } else {
    $xtpl->assign('GFX_WIDTH', NV_GFX_WIDTH);
    $xtpl->assign('GFX_HEIGHT', NV_GFX_HEIGHT);
    $xtpl->assign('NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL);
    $xtpl->assign('CAPTCHA_REFRESH', $lang_global['captcharefresh']);
    $xtpl->assign('NV_GFX_NUM', NV_GFX_NUM);
    $xtpl->parse('main.captcha');
  }
Mở themes/ten-theme/modules/contact/form.tpl
Tìm và xóa
<!-- BEGIN: captcha -->
		<div class="form-group">
      <div class="middle text-right clearfix">
        <img width="{GFX_WIDTH}" height="{GFX_HEIGHT}" title="{LANG.captcha}" alt="{LANG.captcha}" src="/index.php?scaptcha=captcha&t={NV_CURRENTTIME}" class="captchaImg display-inline-block">
        <em onclick="change_captcha('.fcode');" title="{GLANG.captcharefresh}" class="fa fa-pointer fa-refresh margin-left margin-right"></em>
        <input type="text" placeholder="{LANG.captcha}" maxlength="{NV_GFX_NUM}" value="" name="fcode" class="fcode required form-control display-inline-block" style="width:100px;" data-pattern="/^(.){{NV_GFX_NUM},{NV_GFX_NUM}}$/" onkeypress="nv_validErrorHidden(this);" data-mess="{LANG.error_captcha}"/>
      </div>
		</div>
    <!-- END: captcha -->
    <!-- BEGIN: recaptcha -->
    <div class="form-group">
      <div class="middle text-center clearfix">
        <div class="nv-recaptcha-default"><div id="{RECAPTCHA_ELEMENT}"></div></div>
        <script type="text/javascript">
        nv_recaptcha_elements.push({
          id: "{RECAPTCHA_ELEMENT}",
          btn: $('[type="submit"]', $('#{RECAPTCHA_ELEMENT}').parent().parent().parent().parent())
        })
        </script>
      </div>
    </div>
    <!-- END: recaptcha -->

 

 Từ khóa: mã captcha, module contact

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD